Aktuality

REFORMA AUTORSKÉHO ZÁKONA – Tlačová správa

Na základe udalostí posledných dní, keď na verejnosti rezonuje kauza obce Pohorelá versus SOZA, Slovenská pirátska strana dnes 5. 6. 2012 iniciovala verejnú diskusiu a vytvorila odbornú platformu s cieľom reformy Zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Zákon č. 618/2003, Autorský zákon) . Táto platforma, tvorená odborným, umeleckým a právnickým zastúpením, sa bude snažiť vyriešiť stávajúce problémy a negatívne dopady tohto zákona a navrhne nové a konečne fungujúce riešenia v prospech samotných autorov a užívateľov autorsky chránených diel. Tieto zmeny by mali odrážať súčasné možnosti distribúcie a používania diela na báze moderných digitálnych technológií a internetu. Slobodné licencie sú v súčasnosti dôležitým nástrojom udeľovania práv k užitiu diela samotným autorom, ktoré v Autorskom zákone nesmú chýbať.

Z organizácií, ktoré majú platné oprávnenie MK SR na kolektívnu správu práv, práve SOZA prisľúbila aktívnu účasť na tomto procese. Slovenská pirátska strana požaduje zmeny v systéme zastupovania autorov, jeho zjednodušenie, transparentnosť a to všetko na báze dobrovolnosti a slobodnej vôle autora. Spoluprácu očakávame aj od ostatných organizácií kolektívnej správy práv.

Slovenská pirátska strana vznikla ako reprezentant celosvetového pirátskeho hnutia na Slovensku v decembri 2011. Jej snahou je nadviazať na úspech pirátskych strán v Európe a vo svete a implementovať do zákonov moderný spôsob ochrany autorských práv, duševného vlastníctva a ochrany súkromia na internete aj mimo neho.