Stanovy združenia

1. Úvodné ustanovenia

a) Názov združenia: Slovenská pirátska strana

b) Skrátený názov: SPS

c) Sídlo združenia: Lipského 11, 841 01 Bratislava

 

2. Program a ciele

a) Cieľom združenia je podpora a rozvíjanie aktivít na miestnej i celoštátnej úrovni v oblasti informatizácie, analýzy pripravovaných legislatívnych zmien v oblasti autorských práv, práva na prístup k informáciám, práva na súkromie.

b) Cieľom združenia je  podporovať občianske iniciatívy, ktoré smerujú k zmene postojov obyvateľov Slovenskej Republiky pri rozhodovaní o veciach verejných a pozdvihujú právne vedomie občanov.

c) Združenie bude rozvíjať svoje aktivity poradenskou, vzdelávacou, publikačnou a informačnou činnosťou.

 

3. Členstvo a orgány

a) Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.

b) Členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo.

c) Každý člen združenia má právo kedykoľvek vystúpiť zo združenia bez udania dôvodu.

d) Členstvo zaniká:

– písomným prehlásením člena o vystúpení zo združenia

– vylúčením člena

– úmrtím člena

– zánikom združenia.

e) O vylúčení člena rozhoduje Predsedníctvo. Ak Valné zhromaždenie nepotvrdí rozhodnutie Predsedníctva o vylúčení člena, členstvo v združení sa obnoví dňom rozhodnutia zhromaždenia.

 

4. Práva a povinnosti členov

a) Členovia sú povinní dodržiavať stanovy združenia.

b) Členovia majú právo voliť a byť volení do orgánov združenia a podieľať sa na jeho činnosti.

 

5. Orgány združenia

a) Orgánmi združenia sú:

I/ Valné zhromaždenie

II/ Predsedníctvo

III/ Revízna komisia

b) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia, tvoria ho všetci členovia združenia. Valné zhromaždenie je spoločné stretnutie členov združenia, ktoré rozhoduje o programe činnosti združenia, o zmene a doplnení stanov, o zániku združenia a o nakladaní s jeho majetkom po zániku.

c) Valné zhromaždenie volí a odvoláva členov Predsedníctva.

d) Valné zhromaždenie sa schádza minimálne 1 krát do roka. Zvoláva ho Predsedníctvo a to písomne, najmenej 10 dní vopred. Prvé stretnutie Valného zhromaždenia sa uskutoční v 10. deň po registrácii združenia Ministerstvom vnútra v sídle združenia. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov.

e) Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí:

– prijímať a meniť stanovy združenia

– voliť a odvolávať členov Predsedníctva

– schvaľovať rozpočet a účtovnú uzávierku združenia

– rozhodovať o záležitostiach strategického významu

– prijíma ročnú správu o činnosti združenia, rozpočet a správu o hospodárení združenia

– rozhodovať o dobrovoľnom rozpustení združenia alebo o jeho zlúčení s iným občianskym združením

– potvrdzovať rozhodnutie predsedníctva o vzniku členstva

– rozhodovať o iných záležitostiach, u ktorých si to Valné zhromaždenie vyžiadalo

f) Predsedníctvo je riadiacim orgánom združenia, tvoria ho 5 členovia volení Valným zhromaždením na obdobie 1 roku. Predsedníctvo za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu. Štatutárnymi zástupcami združenia sú predseda a podpredseda, ktorí konajú v mene združenia spoločne.

g) Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, minimálne však 1 krát za mesiac.

h) Predsedníctvo je uznášaniaschopné za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jeho členov.

i) Rozhodnutia Predsedníctva sa prijímajú konsenzom alebo hlasovaním. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov Predsedníctva. V prípade  rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

j) Do pôsobnosti Predsedníctva patrí:

– riadiť činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia

– voliť spomedzi členov Predsedníctva predsedu a podpredsedu, ktorí zastupujú združenie navonok

– rozhodovať o bežných veciach súvisiacich s prevádzkou združenia

– rozhodovať o vylúčení členov, ktorí konajú v rozpore so stanovami združenia

– rozhodovať o prijatí nových členov

– pripravovať ročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia, ktorú predkladá na schválenie Valnému zhromaždeniu

– rozhodovať o všetkých záležitostiach združenia, ktoré podľa stanov nespadajú do právomoci Valného zhromaždenia alebo ktoré si Valné zhromaždenie nevyhradilo

k) Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, tvoria ho 3 členovia volení Valným zhromaždením. Členstvo v Revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v Predsedníctve združenia. Revízna komisia  zodpovedá  za svoju činnosť Valnému zhromaždeniu.

l) Do pôsobnosti Revíznej komisie patrí:

– dozerať na dodržiavanie stanov združenia, rozhodnutí orgánov združenia a všeobecne záväzných právnych predpisov

– dbať na súlad medzi rozhodnutiami orgánov združenia, stanovami a všeobecne záväznými predpismi

– posudzovať ročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia vypracovanú Predsedníctvom pred tým, ako ju prijme Valné zhromaždenie

 

6. Zásady hospodárenia

a) Majetok združenia tvoria členské príspevky, dotácie, granty, dary a iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi.

b) Majetok a príjmy združenia môže byť použité na dosahovanie cieľov združenia a na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti.

c) Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.

d) Pri zániku združenia rozhoduje o použití jeho majetku Zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov.

 

7. Zánik združenia

a) Združenie zaniká:

– dobrovoľným rozpustením

– zlúčením združenia s iným občianskym združením

b) O zániku združenia rozhoduje Valné zhromaždenie, pričom súčasne rozhodne aj o prechode práv a povinností k majetku združenia.

c) V prípade dobrovoľného rozpustenia vymenuje Valné zhromaždenie likvidátora. Likvidátor vyrovná záväzky združenia a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia. Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra.

 

8. Záverečné ustanovenia

a) Návrh stanov bol prerokovaný a schválený Valným zhromaždením na zasadnutí dňa 24.03.2018

b) Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra, stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie.