Pirátsky Manifest

1. OBČIANSKE PRÁVA A SLOBODY

Musíme obmedziť čoraz častejšie sledovanie občanov. Štát prikazuje sledovať a uchovávať údaje všetkých komunikačných spojení, aj údaje o pohybe všetkých mobilných telefónov. S občanmi sa tak zachádza ako s podozrivými. Spracovanie dát nevinných ľudí tiež zbytočne vyťažuje políciu. Demokracia nemôže fungovať bez úcty k ľuďom, ich právam a súkromiu. Ako na internete, tak aj na uliciach.

Právo na súkromie je jedným zo základných práv. Zaručuje ho ústava, z ktorej vyplývajú aj ďalšie práva – právo na slobodu prejavu, právo vyhľadávať a šíriť informácie a právo na osobný rozvoj.

Všetky pokusy štátu o porušenie týchto slobôd sa musia preskúmať a je nutné proti nim razantne zakročiť. Zámienky ako extrémizmus a terorizmus sú neprijateľné. Strach zotročuje a robí občanov nešťastnými, menej sebavedomými a podozrievavými. Iba slobodný a sebavedomý človek je zárukou pravej demokracie.

Vláda musí rešpektovať ústavu nielen slovami, ale aj činmi. Rešpekt pred občanmi znamená, že nie je možné poľaviť z telekomunikačného tajomstva, operátori nesmú niesť zodpovednosť za prenášanie dát a ľudia musia mať možnosť hájiť tieto práva pred spravodlivými súdom. Zasadíme sa za to, aby sa odpájanie internetu bez súdu nerozšírilo do Slovenskej republiky. Pirátska strana chce a bude bojovať proti administratívam, ktoré nerešpektujú ústavou zaručené práva a ľudskú dôstojnosť.

Súkromie a sloboda prejavu

Zásady do súkromia smie vláda robiť iba v prípade, kedy zákon dovoľuje a má dôvodné podozrenie, že daná osoba porušuje zákon. Preventívne policajné kontroly, pri ktorých dôvod chýba, nesmú pokračovať. Všetky metódy uplatňovania moci, ktoré štát používa proti svojím občanom, musia zvolení úradníci neustále vyhodnocovať a skúmať. Tieto metódy nesmú zneužívať strach, neistotu, manipuláciu alebo nedostatok právneho vedomia. Pokiaľ vláda zneužíva svoju moc k sledovaniu občanov, ktorí nie sú podozriví zo spáchania žiadneho zločinu, považujeme to za neprijateľné. Pod prísnym dohľadom nemá byť občan, ale vláda.

Nikto nesmie byť stíhaný za vyjadrovanie názoru. Odmietame postup politikov, ktorí zaradili ohováranie medzi trestné činy, je možné riešiť ho ako ostatné občianskoprávne spory. Presadíme úpravu zákona, ktorý obmedzuje verejnú kontrolu politických činiteľov. Ochrana súkromia osôb, ktoré sa dobrovoľne pustili do verejného života nemá brániť politickej debate.

Koniec sledovania

Budeme v spolupráci s ostatnými pirátskymi stranami usilovať o zrušenie smernice o zachovávaní údajov. Plošné zachovávanie informácií o všetkých telekomunikačných spojeniach a sledovanie aktivít užívateľov internetu hrubo porušuje telekomunikačné tajomstvo a musí skočiť. Štátne inštitúcie môžu zhromažďovať o občanoch iba informácie, ktoré priamo súvisia s funkciou demokratického štátu.

Ak je občan na verejnosti sledovaný kamerovým systémom, musí byť na to upozornený. Plošné sledovanie ľudí na verejných priestranstvách odmietame.

Každý sa musí po určitej dobe dozvedieť, že bol individuálne sledovaný alebo, že štátny orgán pristupoval k jeho osobným údajom. Informačné a bezpečnostné služby musia dodržiavať zásady ochrany súkromia. Sledovanie osôb pomocou prístupových čipov, mobilných telefónov, kamier, mýtneho systému, bankomatov a iných dostupných prostriedkov môžu byť vykonávané len v prípade dôvodného podozrenia z porušovania zákona, na obmedzenú dobu a striktne na základe rozhodnutia súdu. Vo všetkých ostatných prípadoch bude štát považovať svojich občanov za nevinných a nechá ich na pokoji.

Keď ľudia zdieľajú súbory znamená to, že si navzájom posielajú jednotky a nuly. Jediný spôsob ako zabrániť zdieľaniu súborov, by bolo zavedenie neustáleho dozoru nad všetkými súkromnými komunikačnými kanálmi v sieti. Neexistuje spôsob, ako oddeliť súkromnú korešpondenciu od obsahu chráneného autorskými zákonmi bez skontrolovania ich obsahu. Tým by sa ale porušilo telekomunikačné tajomstvo a to je neprijateľné. Právo na súkromie a slobodu vyjadrovania je dôležitejšie než právo veľkých mediálnych spoločností zarábať peniaze rovnakým spôsobom ako dodnes. Zvlášť preto, že to druhé spomenuté právo vôbec neexistuje!!!

Môj počítač = môj hrad

Súčasná cenzúra internetu je neprípustná a musí okamžite skončiť. Internet nesmie byť ovládaný utajovaným zoznamom, podľa ktorého by poskytovateľ posudzoval obsah prenášaný medzi počítačmi. Sieťová neutralita ako podmienka slobody prejavu musí byť zachovaná. Iba držanie informácie nesmie byť trestne. Odmietame, aby zodpovednosť za prenášanú správu niesol sprostredkovateľ komunikačnej siete, alebo ten, kto umožňuje verejnú diskusiu na internete. Webhosting nemá zodpovedať za obsah, u ktorému sa prihlásili konkrétny autori.

Štátne zásahy v oblasti informačných technológií boli často nekompetentné. Naša spoločnosť nepotrebuje regulovať internet.

 

2. OTVORENÝ ŠTÁT

Nehospodárne a nepriehľadné nakladanie s verejnými financiami vrátane korupcie spôsobuje stratu stoviek miliónov eur. Nechceme liečiť symptómy korupcie, ale jej príčinu. Liekom ja verejná kontrola financií s ktorými úrady hospodária. Preto ponúkame sadu prostriedkov, ktoré priestor pre nehospodárnosť a korupciu znížia na minimum. Zároveň sa snažíme o lepší prístup štátu k občanovi a zvýšenie efektivity práce úradov štátne správy za pomoci ich digitálneho prepojenia.

Transparentnosť

Chceme spriehľadniť štátne financie. Podporujeme vznik transparentného systému štátnych účtov a štátnej pokladne, teda vytvorenie transparentného účtovníctva štátne správy a jednotlivých samospráv. Sme presvedčení, že otvorenosť je najlepším liekom na všadeprítomnú korupciu a plytvanie.

Napriek tomu, že existuje zákon o slobode prístupu k informáciám, musí občan vynaložiť mnoho času a úsilia, kým sa k hľadaným informáciám dostane. Chceme presadiť, aby boli všetky informácie automaticky a povinne zverejňované na internete, vrátane dokumentov a zmlúv, ktoré priamo nepodliehajú utajeniu alebo nie sú osobného charakteru.

Vyššie uvedené pravidlá transparentnosti majú platiť aj pre štátne podniky, podniky vo väčšinovom vlastníctve štátu a spoločnosti, ktoré hospodária s verenými financiami na základe zákona, alebo zvláštneho povolenia (školy, zdravotné poisťovne).

Informačné technológie

Aj keď úrady po celej republike vykonávajú prakticky identickú činnosť, nebola do dnešných dní prevedená procesná analýza, ktorá by definovala pre každý úrad kompletný zoznam služieb občanov, a pre tieto služby navrhla informačné procesy, ktoré ju podporujú. Počítače zavedené do štátnej správy dnes z veľkej väčšiny iba nahradzujú písacie stroje a nevyužívajú sa ich kľúčové výhody – počítačová podpora výmeny dokumentov a informácií.

Štátna správa a samospráva by mala informácie od občanov dostať iba raz a po ich získaní distribuovať na vhodné miesta sama. Občan by nemal robiť úradníkom poštára. Všetky možné formuláre budú k dispozícií v elektronickej interaktívnej podobe a budú sa predvyplňovať maximálnym možným množstvom informácií. Osobná prítomnosť občana na úrade bude minimalizovaná, maximum vybavovania bude prebiehať elektronicky. Všetky informácie a objednávky služieb štátnej správy a samosprávy, rovnako ako elektronická podateľňa, budú centralizované na jednom internetovom portáli.

Štátna služba občanom – efektívne a bez prieťahov

Neexistuje podľa nás dôvod, prečo by sme (podobne ako v banke) nemohli s jedným úradníkom vybaviť celú agendu, kvôli ktorej dnes musíme navštevovať niekoľko úradov.

Bežný kontakt s úradmi bude nezávislý na mieste bydliska alebo podnikateľskej činnosti. Občan bude mať možnosť prísť na ktorékoľvek kontaktné miesto a napríklad na obecnom úrade vybaviť rovnakú záležitosť ako vo veľkom meste. Verejné orgány by mali všade, kde je to možné, vystupovať proaktívne, teda snažiť sa riešiť potenciálne aj reálne problémy občana v maximálnej miere bez jeho vlastného pričinenia (napríklad automatické vydanie dokladu).

Pokiaľ bude v štátne správe fungovať inštitút osobnej zodpovednosti za každé rozhodnutie (ako je tomu v súkromnej sfére), veríme, že spolu s transparentným hospodárením sa nám podarí korupciu a plytvanie minimalizovať.

Tieto body prispejú k tomu, aby sa vzťah občana a štátu ďaleko viac podobal vzťahu firmy a ich vlastníkov, aby sa ušetril čas občana aj úradníka a tým sa znížili náklady na chod verejnej správy.

 

3. KONTROLA OBČANOV NAD POLITIKMI

Politici opakovane dokazujú, že musia byť kontrolovaní. Odmietame, aby nás pri hospodárskom raste ďalej zadlžovali. Chceme zabrániť zneužitiu politickej moci tým, že ju rozdelíme medzi viac volených inštitúcií, ktoré sa budú navzájom kontrolovať. V priamej demokracií dáme ľuďom možnosť ovplyvniť rozhodovanie svojich volených zástupcov a v prípade zlyhania odvolať tých politikov, ktorých priamo zvolili. Zákony majú zneužitie moci sťažovať, nie uľahčovať. Zneužitiu je možné zabrániť nielen účinnou vzájomnou kontrolou inštitúcií, ale aj priamym podielom občana na vládnutí.

Priama demokracia

Priama demokracia sa nesmie obmedziť na posvätení práce politikov, aby nemodli zviesť zodpovednosť na občanov. Priama demokracia musí občanom umožniť rozhodovať podľa informácií od oboch strán po zvážení dôsledkov, a posilní kontrolu občanov nad politikmi. Navrhujeme:

  • priamu voľbu a odvolanie politikov a vysokých úradníkov
  • možnosť referenda – hlasovania dotknutých občanov o predloženom návrhu
  • zákonodarnú iniciatívu ako možnosť občanov jednak ovplyvniť politiku priamo bez politických strán a ako poistku proti účelovým zmenám ústavy

Presadzujeme priamu voľbu vysokých štátnych úradníkov a manažérov na vysokých pozíciách (riaditeľ STV, SRO, najvyššieho štátneho zástupcu). Kandidáti musia najskôr preukázať odbornú spôsobilosť, ktorú určí zákon.

Občania majú právo kontrolovať volených zástupcov a politické strany. Pokiaľ ich zástupcovia, ktorých priamo volili, nezastupujú alebo ich zastupujú zle, musia mať občania možnosť ich odvolať. Pri priamo zvolených zástupcoch odvolanie zástupcu spôsobí jeho nahradenie nasledujúcim kandidátom na pôvodnej kandidátskej listine strany.

Chceme uzákoniť záväzné referendum na úrovni celého štátu, krajov a obcí. Zákonodarná iniciatíva umožní občanom ochrániť ich záujmy, ktoré sú politickým stranám ukradnuté. Na základe petície sa musí návrhom zaoberať parlament, alebo zastupiteľstvo a pokiaľ požiadavkám nevyhovie v ročnej lehote, rozhodne referendum.

Vyrovnaný štátny rozpočet

Do ústavy Slovenskej republiky chceme pridať článok, ktorý stanoví, že štátny rozpočet v dobe rastu ekonomiky musí byť navrhnutý ako vyrovnaný alebo prebytkový. Iba v dobe poklesu ekonomiky alebo za výnimočných situácií môže byť rozpočet prijatý s primeraným schodkom.  Nemáme žiadne právo samovoľne zadlžovať budúce generácie!

 

4. MIESTO MONOPOLU – TVORME SPOLU

Chceme, aby patenty a copyright nebránili rozvoju a prístupu ku kultúrnemu bohatstvu, ale podporovali ich. Potrebujeme rovnováhu medzi verejným záujmom na dostupnosť a požiadavkami tvorcu aby bol spravodlivo odmenený. Súčasný systém zákazu a trestu je zastaralý, nie je účinný a žiadnu novú tvorbu nepodporuje. Autorské patentové zákony sa musia buď radikálne zmeniť, alebo úplne zrušiť. Presadzujeme takú zmenu, kde prípadná ochrana preukázatelne podporí novú tvorbu.

Chceme obmedziť hospodárske, umelecké a sociálne škody, ktoré spôsobujú distribučné metódy založené na monopole a ukázať, že distribúcia založená na slobode prospeje tvorcom aj verejnosti.

Pretože našu informačná spoločnosť charakterizuje rozmanitosť, musíme dôkladne skúmať oblasti, kde ju nahradzuje jednotlivosť monopolu. Postupné rušenie monopolov a otvorenie trhu je politickým cieľom našej strany.

Copyright a patenty obmedzujú všeobecný blahobyt, a vyžadujú stále preskúmanie a ospravedlňovanie. Tým skôr, pokiaľ sú takéto monopoly riadené zákonom.

Copyright

Právna úprava copyrightu musí podporovať novú tvorbu. Chceme obnoviť rovnováhu medzi tvorcami a verejnosťou na jednej strane a distribútorom na druhej. Zákony sa musia zmeniť, aby regulovali iba obchodné využitie chránených diel (copyright).

Zdieľať autorské diela alebo inak rozširovať či užívať diela za neobchodnými účelmi nesiem byť nikdy protizákonné, pretože z takéhoto férového využitia profituje celá spoločnosť.

Navrhujeme, aby doba trvania copyrightu odpovedala návratnosti obchodných modelov. To znamená trvanie copyrightu 5 až 10 rokov od zverejnenia diela. Podpora novej tvorby vyžaduje, aby každý mohol vytvárať odvodené diela ihneď po zverejnení. Nechceme meniť osobnostné právo autora – právo rozhodnúť o zverejnení diela a právo, že sa za autora nesmie vydávať nikto iný.

Práva výrobcov záznamov a vysielateľov stratili v dobe internetu zmysel. Chceme sa ich zbaviť, spoločne s právom k databázam.

Podľa súčasnej legislatívy sa vyberá zo všetkých diskov CD, DVD, Bluray, pevných diskov a kopírok odmena, ktorá putuje kolektívnym správcom autorov, nakladateľstvám a výrobcom. Súkromné spoločnosti nemajú vyberať dane, tým skôr nie výpalné za využitie chránených diel. Výpalné síce nasmerovalo do populárnej hudby isté peňažné toky, čím sa získali prostriedky na propagáciu. Ale tieto prostriedky zvýhodnili populárnu hudbu oproti ostatným žánrom, napríklad proti vážnej alebo alternatívnej hudbe. Štát tak pod tlakom záujmovej skupiny narušil prirodzenú konkurenciu hudobných žánrov. Budeme presadzovať zrušenie výpalného.

Patenty

Veľké korporácie horlivo súperia, aby držali patenty, ktoré môžu použiť proti svojím menším súperom v snahe zabrániť im v rovnej súťaži.

Budeme bojovať proti patentom na software a dátové formáty, pretože brzdia technologický rozvoj, obmedzujú bežných užívateľov a reálne ohrozujú existenciu malých a stredne veľkých podnikov v oblasti IT. Farmaceutické patenty príliš zdražujú lieky a obmedzujú ich dostupnosť. Patentovanie softwaru, živých organizmov, génov alebo obchodných metód odmietame.

Veríme, že patenty sú už zastaralé a v informačnej spoločnosti aktívne potláčajú inováciu a vytváranie nových znalostí. Okrem toho pohľad na oblasti trhov, ktoré nie sú patentovateľné, ukazujú, že patenty jednoducho nie sú potrebné – výhody plynúce z včasného vstupu na trh dostatočne podnecujú inováciu. Tvorcovia by sa mali poctivo stretnúť v prirodzenej súťaži predností rôznych inovatívnych prevedení, zákazníckych výhod, ceny a kvality, namiesto štátom udeľovaným monopolom na schopnosť. Zrušením nutnosti platiť malú armádu patentových právnikov uvoľníme zdroje, ktoré je možné využiť pre skutočné inovácie a rýchlejšie zlepšenie produktov, ktoré vo svojom dôsledku obohatia nás všetkých.

Otvorený prístup

Právo na prístup k informačnému bohatstvu kultúry a vedy, vyhľadávanie a šírenie informácií musí štát podporovať, nie obmedzovať. Navrhujeme konkrétne opatrenia podporujúce Open Access (otvorený prístup).

Diela platené z verejných zdrojov sa musia uvoľniť pod slobodnú licenciu, vrátane slovenských technických noriem, grantových projektov a archívnych pomôcok. Budeme usilovať o zverejnenie Zbierky zákonov a všetkých predpisov v prepojenom elektronickom systéme, ku ktorému sa pripoja všetci občania. V tomto systéme budú aktuálne účinné znenia, tak aj celá história. Štát nesmie vyžadovať dodržiavanie niečoho, čo nie je dostupné.

Nemôžeme dopustiť, aby komunikácia s úradmi vyžadovala software od konkrétnej firmy. Budeme podporovať slobodné formáty a software vo verejnom sektore vrátane škôl. Technológie obmedzujúce slobodu spotrebiteľa užívať poskytnuté informácie, tzv. DRM („DRM – kontroluje práva rovnako ako väznice kontrolujú slobodu.“) majú byť zakázané, alebo každý výrobok obsahujúci DRM musí minimálne zobrazovať jasné varovanie o jeho použití, aby sa predišlo poškodzovaniu spotrebiteľa. Dohody spísané k zamedzeniu oprávneného šírenia informácií budú prehlásené za neplatné.

Zmeny chceme robiť postupne, nechať súčasné patenty a autorské práva vypršať v lehotách platných v dobe vzniku, ale obmedziť nové. Zákony nebudú pôsobiť spätne.