Aktuality

Piráti vyzývajú pani prezidentku, aby dala prešetriť zákonnosť predĺženia núdzového stavu

OTVORENÝ LIST PREZIDENTKE SLOVENSKEJ REPUBLIKY:


Ctená pani prezidentka Mgr. Zuzana Čaputová,
V mene občanov Slovenskej republiky, sa na Vás, posledný pilier právneho demokratického
štátu, ako doktor práv obraciam vo veci predĺženia núdzového stavu.
Núdzový stav bol vyhlásený 1. októbra 2020 v súvislosti so zhoršujúcou sa situáciou s
pandémiou nového koronavírusu na základe ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase
vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu na 45 dní, teda do 14.
novembra 2020. Tesne pred jeho koncom 11. novembra 2020 však vláda Slovenskej
republiky rozhodla o predĺžení núdzového stavu o ďalších 45 dní, teda do konca decembra
2020.
V odseku 2 článku 5 ústavného zákona č.227/2002 Z.z. je uvedené, že núdzový stav možno vyhlásiť
v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie 90 dní. O možnosti predĺženia
núdzového stavu sa však v ústavnom zákone nehovorí. Podľa článku 2 odseku 2 Ústavy
Slovenskej republiky môžu štátne orgány konať iba na základe ústavy, v jej medziach
a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.
Na základe týchto dôvodov týmto listom na Vás ako na hlavu štátu, ktorá zložila
prezidentský sľub do rúk predsedu Ústavného súdu apelujem, aby ste predĺženie núdzového
stavu napadli na Ústavnom súde v zákonom stanovenej päť dňovej lehote od jeho vyhlásenia.

S úctou

JUDr. Milan Belko