Aktuality

Open Access

Otvorený prístup (Open Access)

Otvorený prístup sa začal presadzovať s rozvojom počítačov a licenčných dohôd. Používa sa však hlavne vo vede, pretože vedci zistili, že komunikácia a publikovanie cez internet ponúka rýchlejší a lacnejší spôsob šírenia vedomostí. Slovenská pirátska strana chce programom odstrániť niektoré bariéry, ktoré otvorenému prístupu bránia. Vedecké časopisy vydávané podľa princípu Open Access sú prístupné širokej verejnosti bez nutnosti registrácie alebo platby.

  • Verejnosť, hlavne študentská, má mať možnosť študovať a šíriť na nekomerčné účely učebnice vydané verejnými vysokými školami alebo ich pracovníkmi.
  • K verejnému prospechu univerzít a na kontrolu ich vedeckej úrovne by sa mali výučbové materiály k vysokoškolským kurzom vysokej školy zverejňovať na internete.
  • Vysoké školy a knižnice sa majú podieľať na digitalizácii obsahu (napríklad hudobné na digitalizáciu notových záznamov, atď), ku ktorému vypršala autorskoprávna ochrana. Tým by sa čiastočne vyriešil aj problém nedostatkových kníh a hudobnín v školských knižniciach.
  • Platné predpisy a technické normy majú byť verejnosti k dispozícii v elektronicky upraviteľnej podobe (jednoduché citácie a odkazy).
  • Povinný výtlačok obchodne vydanej knihy sa doteraz dodával v papierovej podobe. Novo by sa dodával elektronicky s prístupom pre všetky knižnice alebo rovno pre celú verejnosť na neobchodné účely.
  • Statky, ku ktorým v čase vzniku mali autorské práva ľudové verejnoprávne organizácie (ako sú napríklad nahrávky ľudovej a klasickej hudby), majú byť uverejnené zdarma a nemali by si na nich vytvárať zisk tí, ktorí podniky sprivatizovali.
  • Projekty platené z verejných zdrojov, napríklad z grantov, majú byť zverejnené pod slobodnou licenciou.