Aktuality

Ľudské práva a slobody

V našom programe sa môžete stretnúť s pojmom „ľudské práva a slobody“. O čo sa vlastne jedná a ako sa to týka vás, to všetko sa dozviete v nasledujúcom článku.

Ľudské práva a slobody
Hoci sa to na prvý pohľad nemusí zdať, ľudské práva a slobody vykazujú istú systematiku, ktorá sa prejavuje aj v základnom prameni práva pre túto oblasť, v Listine základných práv a slobôd. Charta základných práv a slobôd má prakticky právnu silu ústavného zákona.

Subjektom ľudských práv sú osoby fyzické i právnické (ak sú k tomu prirodzene oprávnené). Štát sa väčšinou nepovažuje za spôsobilý byť nositeľom základných ľudských práv a slobôd.

Systematika ľudských práv
Podľa listiny možno rozoznávať tento hierarchický systém základných práv a slobôd (základné práva a slobody je celkový názov pre všetky práva v ňom obsiahnuté):

  • Ľudské práva a základné slobody
    • Základné ľudské práva a slobody
    • Politické práva
  • Práva národnostných a etnických menšín
  • Práva hospodárske, sociálne a kultúrne
  • Právo na súdnu a inú právnu ochranu

Pre pochopenie tohto systému, ktorý je z hľadiska systematiky práv pomerne komplikovaný, sa hodí niekoľko poznámok:

Ľudské práva a základné slobody, ako som už uviedol, je základný pojem pre všetky práva, ktorých zdrojom je Všeobecná deklarácia ľudských práv. Táto deklarácia nie je právne záväzná, pretože už zo samotnej povahy ľudských práv a základných slobôd vyplýva, že ak nie sú vnímané vo vzťahu k verejnej moci, ale aj vo vzťahoch medzi jednotlivcami, tak stoja proti sebe a každá sa uskutočňuje iba z časti. Ide o to, aby žiadne právo nebolo úplne potlačené a aby zákonná úprava zodpovedala tomu, že listina považuje určité práva (ľudské práva a slobody) za silnejšiu (napr. právo združovať sa v politických stranách podľa článku 22).
Základné ľudské práva a slobody sú ich najužšou podskupinou, ktorá musí byť najviac chránená.

Ľudské práva a základné slobody je termín pochádzajúci z (európskeho) Dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd; ich vymedzenie sa zhoduje s týmto dohovorom. Tieto práva sú, podobne ako základné ľudské práva a slobody, privilegovanou skupinou, čo vyplýva napríklad z preambuly listiny: „Pamätajúc trpkých skúseností z čias, keď ľudské práva a základné slobody boli v našej vlasti potláčané, ktorý dopĺňa nádeje na zabezpečenie týchto práv spoločným úsilím všetkých slobodných národov. “ Napríklad hospodárska, sociálne a kultúrne práva v nej spomenutá nie sú. Ľudské práva a základné slobody na našom území právne zakotvil Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach.
Práva hospodárske, sociálne a kultúrne boli zavedené podľa socialistických proklamácií pod vplyvom východného bloku v Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach. Ich charakter väčšinou vyžaduje vykonanie zákonom, až na základe ktorého sa ich môže dovolávať poškodený na súde.