Aktuality

Internetová listina práv a slobôd

Živý návrh , ktorý reaguje na výzvu Christiana Engströma.

Internet je neutrálna a decentralizovaná sieť prekračujúca hranice štátov, ktorá pracuje podľa otvorených štandardov. Štát uznáva a chráni prirodzené práva jednotlivca na Internete. Na Internet dopadá Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd v plnom rozsahu, najmä v práve šíriť a vyhľadávať informácie.

Právo na Internet
Právo na rýchle pripojenie k internetu sa zaručuje ako základné ľudské právo. Možno ho obmedziť na základe rozhodnutia súdu len v prípadoch nevyhnutných v demokratickej spoločnosti, ktoré ustanovuje zákon.

Neutralita
Všetky dáta prebiehajú Internetom podľa zásady rovnosti a neutrality; žiadne informácie nemajú mať pred ostatnými prednosť. Obmedzenia v prístupe na Internet, dohľad nad prenosom dát a monitorovanie aktivít užívateľa na Internete smie nariadiť len nezávislý súd v odôvodnených prípadoch. Internet je res omnium commune. Vychádzajúc zo zásady rovnosti a zákazu diskriminácie, nesmú orgány verejnej moci a osoby, ktoré zriaďujú alebo dotujú, obmedziť pohyb informácií na Internete použitím technológie, ktorá nie je verejne opísaná alebo podlieha právnej ochrane, ktorá kohokoľvek obmedzuje v jeho účinnom používaní.

Správy
Súkromné správy posielané cez Internet požívajú všetky ochrany komunikačného tajomstva; každý smie zabezpečiť súkromné správy šifrovaním. Ten, kto zhromažďuje informácie, ktoré umožňuje sledovať pohyb konkrétneho užívateľa na svojich stránkach, na to musí užívateľa upozorniť. Tieto informácie možno poskytnúť inému iba so súhlasom sledovaného. Totožnosť anonyma alebo pseudonyma sa nesmie uverejniť bez jeho súhlasu alebo rozhodnutia súdu. Prevádzkovateľ siete nezodpovedá za obsah prenesených správ; ak je obsah uverejnený, zodpovedá zo neho, ak nie je hneď zrejmé, že nevyjadruje jeho názor.